Programas - Seito Shito Ryu Argentina - Mabuni Hanko Kai -糸東流アルゼンチン空手道会

Vaya al Contenido

Menu Principal

Programas

     
Para Optar a:

KATAS OBLIGATORIOS

9º Kyu

Kihon Kata Heiko Dachi Dai (ichi-ni-san-yon)

8º Kyu

Kihon Kata nekoashi dachi dai (ichi-ni-san-yon) - Kihon Kata heiko dachi dai (ichi-ni-san-yon)

7º Kyu

Pinan Nidan

6º Kyu

Pinan Shodan

5º Kyu

Pinan Sandan - Mioyo

4º Kyu

Pinan Yondan

3º Kyu

Pinan Godan & Bunkai - Yuroku - Saifa

2º Kyu

Bassai Dai - Jutte Naihanchin Shodan

1º Kyu

Jion - Sanchin - Seienchin - Shinsei Ni - Nahihanchin Shodan

SHODAN HO

Kosokun Dai - Jiin - Tensho - Aoyagi

SHODAN (1º Dan)

Niseshi - Matsumura No Rohai - Naihanchin Nidan

NIDAN (2º Dan)

Kosokun Sho - Shisochin - Matsumura No Bassai

SANDAN (3º Dan)

Matzukaze - Wanshu - Shimpa - Itosu no Rohai Shodan

YONDAN (4º Dan)

Gojushiho - Seisan - Shiho Kosokun - Chinto - Seipai - Naihanchin Sandan

GODAN (5º Dan)

Itosu no Rohai Nidan - Nipaipo - Kensho - Pachu* - Bassai Sho - Sanseryu

ROKUDAN (6º Dan)

Kururunfa - Heiku *- Tomari no Bassai - Annan* - Kenshu - Itosu no Rohai Sandan - Chintei - Chatan Yara No Kushanku*

SICHIDAN (7º Dan)

Unshu - Chibana no Kushanku* - Paiku* - Happo Sho - Sochin - Suparimpei - Kenpaku - Ishimi No Bassai* - Ananko*

HACHIDAN (8º Dan)

Tomari no rohai* - Tomari no Wanshu* - Hakucho* - Hakakku* - Hafa* - Happoren*- Wando* - Oyadomari no Passai* - Papporen*

Para realizar un Kata avanzado, deberá tener el permiso del Jefe Instructor

    

 

 

Regreso al contenido | Regreso al menu principal