Programas - Shito Ryu Argentina - Mabuni Hanko Kai - 糸東流摩文仁半硬会

Vaya al Contenido

Menu Principal

Programas

  
vi単eta PROGRAMAS DE KYU y DAN vi単eta KATA SEGÚN SU RANGO
   
9º Kyu    SHODAN HO   
8º Kyu    SHODAN         
7º Kyu    NIDAN            
6º Kyu    SANDAN          
5º Kyu    YONDAN          
4º Kyu    GODAN           
3º Kyu    ROKUDAN        
2º Kyu    SICHIDAN        
1º Kyu    HACHIDAN       

  


LISTADO DE KATAS SEGÚN RANGO

Para Optar a:

KATAS OBLIGATORIOS

9º Kyu

Kihon Kata Zenkutsu Dachi Dai San

8º Kyu

Pinan Nidan

7º Kyu

Pinan Sandan

6º Kyu

Pinan Go Dan - Miojo

5º Kyu

Pinan Shodan - Mioyo

4º Kyu

Shinsei Ni - Pinan Yondan - Yuroku

3º Kyu

Saifa- Bassai Dai

2º Kyu

Jutte - Naihanchin Shodan - Shinsei ni

1º Kyu

Jion - Seienchin - Aoyagi - Sanchin

SHODAN HO

Jiin - Tensho - Kosokun Dai

SHODAN (1º Dan)

Niseshi - Naihanchin Nidan - Matsumura No Rohai - Aretan Ni Kata

NIDAN (2º Dan)

Kosokun Sho - Shisochin - Matzukaze - Shimpa - Naihanchin Sandan

SANDAN (3º Dan)

Seipai - Matsumura No Bassai - Shiho Kosokun - Ananko

YONDAN (4º Dan)

Gojushiho - Seisan - Chinto - Wanshu - Itosu no Rohai Shodan

GODAN (5º Dan)

Nipaipo - Kensho - Pachu - Bassai Sho - Sanseryu- Itosu no Rohai Nidan

ROKUDAN (6º Dan)

Kururunfa - Heiku - Tomari no Bassai - Annan - Kenshu - Chintei - Chatan Yara No Kushanku - Itosu no Rohai Sandan

SICHIDAN (7º Dan)

Unshu - Chibana no Kushanku - Paiku - Happo Sho - Sochin - Suparimpei - Kenpaku - Ishimi No Bassai - Annan Dai

HACHIDAN (8º Dan)

Tomari no rohai - Tomari no Wanshu - Hakucho - Hakakku - Hafa - Happoren- Wando - Papporen - Oyadomari no Bassai

Para realizar un Kata avanzado, deberá tener el permiso del Jefe Instructor

Regreso al contenido | Regreso al menu principal